Holidaying in the UK

Discover the Benefits of Holidaying in the UK | Hendre Rhys Gethin

*Cymraeg isod

Holidaying in the UK

We would say that holidaying at home in the UK has always been underrated! The disruptions caused by COVID over the last few years has been like nothing we’ve seen before. However, it has helped us appreciate what we are fortunate enough to have on our doorstep here in the UK, and the domestic travel industry experienced a boom in bookings due to the restrictions in travelling abroad. In addition to fewer restrictions, there are countless other benefits to local tourism, which we will discuss below. 

 

No Packing Constraints 

Hate having to carefully decide between which outfits you will need for your holiday to make sure that you’re within the weight limit for your luggage. Well, fear not as you can pack your car to the brim with as many outfit changes as you desire. There is also the peace of mind of being able to pack as many liquids and any metal objects that you may need on your holiday.

 

Time efficient

Flying internationally often means setting an alarm for 4 am to set off to the airport for your 8 am flight, only to be waiting in queues at security and then sitting on a hard bench waiting for your boarding call. Whereas with domestic travel, you could wake up at your leisure, enjoy a delicious breakfast and then pack the car - set off at whatever hour you want and cruise to your destination, enjoying some stops to break up the journey. 

Another benefit of how easy it is to travel domestically is that shorter breaks become much more feasible, where a weekend away at home becomes a lot easier in comparison to a weekend abroad. 

 

Sustainability

While we all try to do our part and reduce our carbon footprint, travelling domestically rather than flying can help in this. We at Hendre Rhys Gethin are committed to being as sustainable as we can to reduce the impact we have on the planet. 

 

Fewer Uncertainties

International travel over the last few years has been incredibly uncertain, and even with a holiday abroad booked, the uncertainties remain regarding restrictions, flight cancellations and COVID testing requirements - which can change at any time. Whilst travelling within the UK doesn’t come without risk, these are minimal in comparison to international travel.

 

Less Stress - More time to relax

The paperwork required for travelling abroad can be overwhelming, from ensuring that your passport is within date to keeping it safe, alongside with your boarding pass, and these days, ensuring that you’re up to date with COVID testing requirements and vaccination passport. Travelling within the UK means that this won’t be necessary and will take the stress away from your holiday, meaning you can relax much sooner. 

 

Appreciate what we have to offer in the UK

We are so fortunate to have such a diverse and beautiful landscape in the UK, and most definitely in Wales, where we have amazing beaches and coastal paths, to rugged mountain landscapes. In addition to this, the activities that we have to offer within the vicinity of Hendre Rhys Gethin are immense. But enough about those - if you’re reading this, you’ll already know how amazing the area is! 

 

 

Trafaelio ym Mhrydain 

Buasem ni yn dweud fod mynd ar wyliau ym Mhrydain erioed wedi cal ei werthfawrogi digon. Ond mae’r effaith a chafodd COVID ar y diwydiant dros y blynyddoedd diwethaf wedi tarfu popeth, ac wedi helpu ni i sylweddoli beth rydym mor ffodus i’w gael dim ond taith car i ffwrdd. Gwelsom ni ein tymor prysuraf erioed, gyda llawer yn dewis trafaelio’n ddomestig er mwyn osgoi’r cyfyngiadau o drafaelio dramor. Yn ogystal i hyn, mae llawer mwy o fanteision o fynd ar wyliau yn y DU, ac rydym am drafod y rhain yn y blog hwn.

 

Dim cyfuniadau pacio 

Gas gennych orfod dewis yn ofalus beth i bacio yn eich ces er mwyn gwneud yn siŵr nad ydy eich ces yn rhy drwm? Wel, wrth drafaelio o fewn y DU cewch lenwi eich car yn llawn dop gyda beth bynnag y hoffwch, heb orfod poeni am fod â gormod o hylif neu unrhyw beth metel y byddwch ei angen ar eich gwyliau. 

 

Arbed amser 

Mae hedfan rhyngwladol yn aml yn golygu gosod eich larwm ymlaen am 4 y.b. i wneud eich ffordd i’r awyrenle yn ar gyfer fod yn barod i hedfan am 8 y.b., dim ond i aros mewn ciw i fynd drwy wiriadau diogelwch ac wedyn eistedd ar fainc galed yn aros am eich galwad i fynd ar yr awyren. Cymharwch hyn i drafaelio yn ddomestig, gallwch ddeffro ar liwt eich hunain, mwynhau brecwast blasus ac wedyn pacio eich car a dechrau ar eich siwrnai pryd bynnag hoffech, ac wrth gwrs, gallwch stopio ar y ffordd i’ch cyrchfan er mwyn torri'r daith i fyny. 

Mantais arall o hyn yw bod gwyliau byr yn dod yn hwylus, oherwydd bod penwythnos i ffwrdd yn dod llawer haws yn y DU i’w gymharu gyda thrafaelio dramor. 

 

Cynaladwyedd

Tra ein bod ni gyd yn ceisio gwneud ein darn i leihau ein hôl troed carbon, mae trafaelio o fewn y DU yn hytrach na hedfan yn helpu hyn. Rydym ni yn Hendre Rhys Gethin yn ymroddi i fod mor gynaliadwy â phosib i leihau'r effaith rydym yn ei gael ar y blaned. 

 

Llai o ansicrwydd

Dros y blynyddoedd diwethaf, mae trafaelio yn rhyngwladol wedi bod yn hynod ansicr, a hyd yn oed gyda gwyliau dramor wedi ei archebu, mae gwastad ansicrwydd ynghylch a chyfyngiadau trafaelio, hediadau wedi ei chanslo a gofynion profi COVID - gall newid ar unrhyw bryd. Nid ydym yn dweud bod trafaelio o fewn y DU yn dod heb risg, ond mae’r rhain llawer llai i’w gymharu â theithio dramor. 

 

Llai o straen - fwy o ymlacio 

Gall y gwaith papur a gofynnwyd ar gyfer trafaelio dramor fod yn ddryslyd a chymhleth, o sicrhau fod eich pasbort o fewn dyddiad a ddim ar goll, i gadw eich ticed yn ddiogel, a’r dyddiau yma, i fod yn siŵr eich bod chi wedi gwneud y holl brofion ar gyfer COVID. Mae trafaelio o fewn y DU yn golygu nad yw hyn yn angenrheidiol, ac felly yn cymryd y straen i ffwrdd o’ch gwyliau er mwyn i chi gael ymlacio.

 

Gwerthfawrogi beth sydd i’w gynnig yma yn y DU 

Rydym yn hynod ffodus i gael tirwedd mor amrywiol a hardd yn Brydain, yn enwedig yng Nghymru, o draethi hyfryd i fynyddoedd Eryri. Ac os nad yw hyn yn ddigon i chi, mae’r gweithgareddau sydd ganom i’w gynnig o fewn cyffiniau Hendre Rhys Gethin yn anhygoel. Ond dyna ddigon am hyn - os rydych chi’n darllen hwn, y tebygolrwydd yw eich bod yn ymwybodol o ba mor anhygoel yw ein hardal!

Next PostEscape to the Welsh countryside
Previous PostA typical day out pottering around the alpine village of Betws-y-Coed.